Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Mateřská škola Doksany, s účinností od 1. září 2013, na základě § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005  a § 6 odst. 3 vyhlášky č. 43/2006 o předškolním vzdělávání stanovuje úplatu za vzdělávání.

 

I.

Mateřská škola Doksany vybírá úplatu za vzdělávání od rodičů dítěte nebo jeho zákonných zástupců (dále jen plátci).

II.

Úplata za vzdělávání v Mateřské škole Doksany činí 300,- Kč za každý započatý měsíc, ve kterém je dítě přijato do Mateřské školy Doksany.

III.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná vždy 15 dne příslušného měsíce. V měsíci červenci a srpnu se úplata neplatí.

Mateřská škola Doksany je oprávněna podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

IV.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

V.

Ředitelka školy může, v odůvodněných případech, rozhodnout podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o snížení úplaty za předškolní vzdělávání správním rozhodnutím a to:

  • v případě, že dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce

Nebo rozhodnout o osvobození od úplaty pokud zákonný zástupce pobírá sociální příplatek,

§ 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, pobírá dávky pěstounské péče, § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

VI.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, použije úplatu na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání.

VII.

Zrušuje se stanovení úplaty ze dne 1. září 2012.

   

 

Toto ustanovení nabývá účinnosti 1. září 2013.


 V Doksanech 30.4.2013

                                                                                         Ing. Renata Kolářová

                                                                                      ředitelka mateřské školy